دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان استان قم (مدل سازی بر اساس معادلات ساختاری)

ملیحه اصغری؛ حکیمه سادات حسینی مهرآبادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، ، صفحه 343-354

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1995938.1393

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به جهت بررسی اثر میانجی کیفیت تجربه زیبایی شناختی بر رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در معلمان انجام شد.   روش: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و  روش مور استفاده توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شاغل آموزش و پرورش استان قم در سالتحصیلی1402-1401 به تعداد(12549نفر) ...  بیشتر

علوم اجتماعی
شناسایی عوامل موثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت‌های پژوهشی( مراکز پژوهش‌سرای دانش آموزی)

رمضان جنتی؛ مریم افضل خانی؛ هادی رزقی شیرسوار

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2016284.1503

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت‌های پژوهشی (مراکز پژوهش‌سراهای دانش آموزی) انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود جامعه پژوهش خبرگان حوزه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان سمنان در سال 1401-1400 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری ۱۶ نفر ...  بیشتر

علوم اجتماعی
ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی

حامد درخشانی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 219-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007107.1437

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کاهش نشاط معلمان استان سمنان و ارائه الگو انجام شد. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر نوع داده­ها، کیفی و از نظر روش اجرا، تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل معلمان مدارس، مدیران ارشد آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی مطلع بودند که به روش گلوله برفی نمونه گیری شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه ...  بیشتر

علوم اجتماعی
شناسایی بسترها، موانع و راهبردهای سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه‎ای معلمان

ژیلا سرمستی؛ مرجان کیان؛ یوسف مهدوی نسب؛ مجید علی عسگری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 455-464

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017823.1519

چکیده
  هدف: سواد دیجیتال در هر شغلی نقش موثری در میزان صلاحیت حرفه‌ای دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی بسترها، موانع و راهبردهای سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه‎ای معلمان انجام شد.   روش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه حاضر خبرگان دانشگاهی و آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ...  بیشتر

مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان

زهره خوشرو؛ احسان رحمانی خلیلی؛ فرح ترکمان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534655.1120

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 56560 معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر از معلمان بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

روانشناسی
طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت

مریم ستوده مقدم؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 371-382

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2002576.1410

چکیده
  هدف: توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت می‌تواند نقش موثری در بهبود کیفیت آموزش آنان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت بود.روش شناسی: در یک مطالعه کاربردی از نوع کیفی، پژوهش حاضر بر روی 10 نفر از ...  بیشتر

ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان (مطالعه موردی آموزش‌و‌پرورش استان مازندران)

سجاد کلانتری؛ علی اصغر شجاعی؛ بابک حسین زاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 242-254

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.545281.1219

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره­وری پژوهشی معلمان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی مازندران در سال تحصیلی 99-1398بودند که 15 نفر بر اساس اشباع نظری و به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعه ...  بیشتر

تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان

یدالله فضلی؛ امید مهنی؛ ایوب فیضی؛ بیژن عبدالهی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.530577.1058

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی مدیران با اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل 28 نفر مدیر و 976 نفر دبیر مدارس مقطع دوم متوسطه شهرستان آمل بود. جهت انتخاب نمونه آماری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. بر این اساس تعداد 24 نفر مدیر و 278 نفر ...  بیشتر

ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران

محمد زارعان دولت ابادی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 190-202

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.537726.1147

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران انجام شد.روش ‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه پژوهش خبرگان آموزش‌وپرورش ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری 28 نفر برآورد که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران)

مسعود زاهدی‌پور؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 229-240

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242057

چکیده
  هدف:  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی و کمی) به روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری به روش کمی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاهی متخصص در آموزش ابتدایی و در بخش کمی معلمان ابتدایی شهر ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت

الهام هادی پور؛ مجتبی معظمی؛ غلامعلی احمدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 111-120

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.527828.1032

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌و تربیت بود.روش شناسی‌: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت و خبرگان و پژوهشگران در رشته‌های علوم تربیتی شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش طبق ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

سپیده پرسش؛ علیرضا قاسمیزاد؛ پری مشایخ

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 254-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532033.1072

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران در پایگاه‌های اطلاعات علمی بین سال‌های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک‌های ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم

معصومه شریفی؛ ناصر عباس زاده؛ حمید شفیع زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 310-318

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533014.1090

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان مدیریت استعداد شهر تهران در سال 1400- 1399 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری 16 نفر با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی)

پروین بنیادی؛ رضا ساکی؛ سیف الله فضل اللهی قمشی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 332-341

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533906.1112

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل اسناد و مدارک تعالی منابع انسانی و خبرگان آموزش‌وپرورش استان البرز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 15 نفر در نظر گرفته شد که با روش‌های نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان

محمد رضا اردلان؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ جمال عبدالملکی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 103-113

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242035

چکیده
   هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان انجام شد. روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دومدر سال تحصیلی 99-1398 شهرستان کرمانشاه بود، جامعه آماری 3053 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل

آمنه سلیمان زاده؛ علی اصغر شجاعی؛ سیده زهرا حسینی درونکلا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 162-173

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242040

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل بود.روش: این پژوهش در حالت کلی از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع زمینه‌یابی بود و از سوی دیگر پژوهش حاضر را می‌توان نوعی پژوهش اکتشافی تلقی کرد. جامعۀ آماری مرحله کیفی ...  بیشتر

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس

سمیه اکبری؛ امید مهنی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 170-179

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43774

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس شهر بندرعباس انجام شد.روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه دوم شهر بندرعباس به تعداد 800 نفر در سال تحصیلی98 -1397 تشکیل داد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری از جدول ...  بیشتر

مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سـازمانی معلمان در سال اول خدمت

محمد جعفر شکوهی؛ احسان کشت‌ورز کندازی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 128-140

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه و واکاوی جنبه‌های تاثیرگذار برعملکرد سازمانی معلمان در سال اول خدمت در شهرستان شیراز بود. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدارس ابتدایی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، 59 مدرسه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از مقیاس ترک‌زاده و دهقان ...  بیشتر