دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی)

راضیه منصورنیا؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242014

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بود. روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و معاونین ارشد دانشگاه  و اعضای هیئت علمی بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 17 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان

زهرا نظریان؛ زهرا نظریان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 177-210

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43673

چکیده
    چکیده   یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم­گیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد. از این­رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ­ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت­ها و انگیزش ­فردی کارکنان صورت پذیرفته ...  بیشتر