دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با استفاده نظریه نمایش اجزای مریل

یاور محمدی؛ مرزبان ادیب منش

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 80-91

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43767

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم با استفاده از نظریه نمایش اجزای دیوید مریل انجام شد. روش: روش پژوهش مقاله حاضر اسنادی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد کمی و کیفی بود و جامعه آماری آن تمام فصول کتاب فیزیک پایه دهم بود. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که: در ارائه محتوا ...  بیشتر