دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش

مهسا میرزالو؛ زهره موسوی کاشی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 146-159

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43757

چکیده
  هدف: از پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش  بود. روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش شهر تهران بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه­گیری ...  بیشتر