دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ آرزو دلفان بیرانوند

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 65-78

چکیده
   هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی در سواد آموختگان دوره‌ی سوادآموزی بود. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کلیه‌ی سواد آموختگان در سطح کشور بود. با استفاده  از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند-مرحله‌ای ، نمونه‌ای با تعداد 486 نفر (سواد آموخته) انتخاب‌شده و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ...  بیشتر