دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش

صادق کثیر؛ سمیه عقیلی راد؛ مصطفی حسینی مهر؛ سمیه عقیلی راد؛ محمد علی شرهانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 40-54

چکیده
  این  پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه آماری،کل دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان شوش در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند؛ تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. ...  بیشتر