دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین توانایی های شناختی با خردمندی در دانشجویان

بهزاد شوقی؛ اکبر محمدی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 262-273

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.707076

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف، نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین توانایی های شناختی با خردمندی در دانشجویان انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کل دانشجویان دانشگاه-های آزاد استان تهران در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 380 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان پسر متوسطه ی دوم شهرستان شوش

صادق کثیر؛ سمیه عقیلی راد؛ مصطفی حسینی مهر؛ سمیه عقیلی راد؛ محمد علی شرهانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 40-54

چکیده
  این  پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه آماری،کل دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان شوش در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند؛ تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. ...  بیشتر