دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول

زهرا حدیدچی؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242019

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناس بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول بود.روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی بود. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای و از روش تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت موجود محتوای کتب درسی هدیه های ...  بیشتر

بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان

صادق کثیر؛ سمیه عقیلی راد؛ مصطفی حسینی مهر؛ محمدعلی شرهانی؛ سمیه عقیلی راد؛ محمدعلی شرهانی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 111-120

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه آماری،کل دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه ی شاوور در سال تحصیلی 96-95 بودند؛ تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری ...  بیشتر