دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو

بیژن زارع؛ بیژن زارع؛ میر نظیر موسوی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43703

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی میزان تعهد کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو و عوامل سازمانی - مدیریتی موثر بر آن می پردازد . در این مطالعه به منظور انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی بر آن شد تا با مرور تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط با موضوع ، نظریه‌ای که از قدرت تبیینی بالا و استحکام نظری برخوردار باشد ، استفاده شود . بر همین اساس از ...  بیشتر