دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی درک ‌شده بر قصد ‌خرید مصرف کننده

محسن اعظمی؛ وحید آزادی؛ معصومه آینه

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 181-197

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43700

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر قصدخرید مصرف­ کننده می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری ۳۷۹ نفراز کارکنان شرکت های تامین قطعات خودرو استان کرمانشاه می باشد که طبق فرمول کوکران ۱۹۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده ...  بیشتر