دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل)

سیروس منصوری؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیدیوسف پنجه بند؛ اسماعیل باانصاف

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43685

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی و فراتحلیل تحقیقات مربوط به هویت ملی و برنامه درسی صورت گرفته است. با توجه به اینکه تقویت هویت ملی در دانشآموزان یکی از اهداف مهم آموزشی است، بسیاری از تحقیقات این امر را بررسی کردهاند؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی از نوع فراتحلیل، مهمترین تحقیقات در این زمینه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. ...  بیشتر