دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش تعدیل‌گری جنسیت در پیوند میان خودشیفتگی سالم و خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی

صباح عبدی؛ اکبر رضایی؛ علی محمدزاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.525856.1006

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ خودشیفتگی سالم و بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان و نقش تعدیل­کننده جنسیت در این رابطه انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 98- 1397 بودند. از بین آن‌ها تعداد 369 دانش‌آموز با روش ...  بیشتر