دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی

عبادالله هادی پور؛ کامران محمد خانی؛ امیرحسین محمد داوودی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.537484.1144

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد نشاط سازمانی و اعضای هیأت علمی و مدیران و معاونان سازمان‌دولتی استان مازندران در سال 1398 بودند. علاوه بر بررسی اسناد نشاط سازمانی، تعداد 11 نفر از خبرگان ...  بیشتر