دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام

حسن مؤمنی؛ بهروز سپیدنامه؛ زهرا حسن‌پور امنیه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43777

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس معلّمان زن استان ایلام بود. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع تحقیق نیز، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4800 معلم در سال 98-1397 با حجم نمونه 320 نفر و روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چند مرحله بود. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ...  بیشتر

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی

عبدالله مفاخری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 142-150

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43705

چکیده
  نگرشهای زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر ...  بیشتر

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی

عبدالله مفاخری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 144-153

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43697

چکیده
  نگرش های زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر ...  بیشتر

بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن

هما زنجانی زاده؛ هما زنجانی زاده؛ مجید دانایی؛ مهدی سلیمی نژاد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 71-101

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43655

چکیده
    این نوشتار با هدف بررسی ابعاد و میزان مشارکت خانواده‌ها در مدارس استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ و عوامل مؤثر بر میزان مشارکت خانواده‌ها با روش پیمایش انجام شده است و از نوع توصیفی - تبیینی است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری والدین دانش آموزان استان خراسان رضوی است که با روش نمونه گیری طبقه ای ۶۰۲ نفر ...  بیشتر