دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز)

عفت اصلانی؛ رضا والا؛ فتاح ناظم

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.548588.1267

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی

عبدالوحید منطق؛ علی اصغر ماشینچی؛ مختار رنجبر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 191-204

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544178.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف­ ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) بود. در بخش کیفی مشارکت کنندگان در پانل دلفی 20 خبره دانشگاهی در حوزه برنامه ریزی درسی شهر شیراز بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعۀ ...  بیشتر

تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد شهروند جهانی

امین رضائی؛ زهره سعادتمند؛ جهانبخش رحمانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.539605.1166

چکیده
  هدف: یکی ازدغدغه های اصلی جامعه کنونی که پایه ریزی درجهت تشکیل جامعه ای سالم و رشدیافته است، بحث  شهروندی و تربیت شهروند جهانی است. پژوهش حاضر باهدف تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی بارویکرد شهروند جهانی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش به‌صورت کیفی و به شیوه تحلیل مضمون انجام‌شده است. بدین منظور 65 سند ...  بیشتر

طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

شهرام شهبازی؛ جهانبخش رحمانی؛ مصطفی قادری؛ رضا اسماعیلی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 256-277

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.254099

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و برای انجام آن از تحلیل ‌داده ‌بنیاد استفاده شد.روش: جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه صلاحیت های بین فرهنگی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد ده نفر ...  بیشتر

بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول

زهرا حدیدچی؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242019

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناس بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول بود.روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی بود. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای و از روش تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت موجود محتوای کتب درسی هدیه های ...  بیشتر

تأثیر برنامه درسی بر شکلگیری هویت ملی (مطالعهای از نوع فراتحلیل)

سیروس منصوری؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیدیوسف پنجه بند؛ اسماعیل باانصاف

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43685

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی و فراتحلیل تحقیقات مربوط به هویت ملی و برنامه درسی صورت گرفته است. با توجه به اینکه تقویت هویت ملی در دانشآموزان یکی از اهداف مهم آموزشی است، بسیاری از تحقیقات این امر را بررسی کردهاند؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی از نوع فراتحلیل، مهمترین تحقیقات در این زمینه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. ...  بیشتر