دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
شناسایی عوامل موثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت‌های پژوهشی( مراکز پژوهش‌سرای دانش آموزی)

رمضان جنتی؛ مریم افضل خانی؛ هادی رزقی شیرسوار

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2016284.1503

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت‌های پژوهشی (مراکز پژوهش‌سراهای دانش آموزی) انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود جامعه پژوهش خبرگان حوزه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان سمنان در سال 1401-1400 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری ۱۶ نفر ...  بیشتر

روانشناسی
نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اعتیاد به بازی‌های آنلاین در دانش‌آموزان متوسطه دوم

نیلوفر آقایی کماکلی؛ رضا قربان جهرمی؛ منصوره کریم زاده؛ سیدروح الله شهابی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2014688.1487

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اعتیاد به بازی‌های آنلاین در دانش‌آموزان متوسطه دوم انجام شد.روش‌شناسی: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال 1402-1401 تشکیل دادند که از میان آنان 400 دانش‌آموز (۲۰۰ ...  بیشتر

ارائة مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش آموزان دورة ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

بنفشه فرهت؛ عبدالرحیم رحیمی؛ فرهاد امام جمعه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 147-158

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534899.1125

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش­آموزان دوره ابتدایی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها کیفی از نوع نظریه‌پردازی داده بنیاد مبتنی بر طرح اشتراس کوربین بود. جامعه شامل خبرگان آموزش‌وپرورش  شهر بوشهر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. ابزار پژوهش مصاحبه  نیمه­ساختاریافته ...  بیشتر

تأثیر سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان (مورد مطالعه دانش آموزان دختر متوسطه اول)

عذرا شادمهر؛ مریم حافظیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 243-254

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533477.1104

چکیده
  هدف: سواد مالی مادران در سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در خانواده می تواند از جمله متغیرهای اثرگذار باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش در دسته تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان ...  بیشتر

درک تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت بدنی در ایام همه گیری کووید-19 (یک رویکرد پدیدارشناسانه)

محمد بستاکی؛ احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.543225.1197

چکیده
  هدف: با شیوع ویروس کوید-19 شیوه­ جدید زندگی با الزام به قرنطینه عمومی شکل گرفت و دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی که فعالیت و تحرک زیادی داشتند را مجبور به خانه­­نشینی کرد. هدف پژوهش حاضر درک تجربه زیسته دانش­آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت­بدنی در ایام همه­گیری کووید-19 بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و با رویکرد ...  بیشتر

مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی

عرفان عطارد؛ بدری عباسی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 154-164

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534408.1116

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی انجام شد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی شهرستان تالش در سال تحصیلی 98-1397 بودند. جامعه دانش‌آموزان دختر تیزهوش 104 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ...  بیشتر

ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران)

مسعود زاهدی‌پور؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 229-240

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242057

چکیده
  هدف:  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی و کمی) به روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری به روش کمی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاهی متخصص در آموزش ابتدایی و در بخش کمی معلمان ابتدایی شهر ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران

مجید قدمی؛ نگار روستا؛ حسین کشاورز افشار؛ قدسی احقر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529555.1049

چکیده
  ند هدف:  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 45 ...  بیشتر

اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول

امیرمسعود رستمی؛ حسن احدی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 342-352

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533499.1106

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه­های روان­شناختی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با پیگیری دو ماهه و در نظر گرفتن دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان

فریبرز اصل مرز؛ شیرین ایدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43776

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر استرس، اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر همدان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان بود. روش: روش این مطالعه از نوع علی، مقایسه ­ای و جامعۀ آماری آن، شامل کلیۀ معلمین زن و مرد شاغل در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش ...  بیشتر

نقش خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو بر ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموزان (مطالعه موردی دبیرستان‌ های دخترانه دولتی آبدانان)

فریبرز اصل مرز؛ علی اصغر غلامی؛ سلمان شادیوند

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 26-37

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43762

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیرگذاری دو نهاد اساسی خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ متقابل آن دو در ارتقاء سلامت اجتماعی شدن زندگی دانش آموزان بود. روش: طرح پژوهشی این مطالعه به شیوۀ کیفی  و به روش تحلیل محتواء است که در دو سطح توصیف و تبیین در دبیرستان­های دخترانه دولتی رضوان، زینب و پروین شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام به تعداد ...  بیشتر

بررسی زمینه های خانوادگی موثر بر انتخاب رشته در دانش آموزان مقطع دبیرستان

حسین دهقان؛ برزو مروت

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 156-169

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43773

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه  و عوامل موثر خانوادگی(سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) بر انتخاب رشته دانش آموزان بود. روش: روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه واقع در منطقه 8 تهران در سال 95- 1394 بودند. جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی، کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

صغری یوسفی دوگوری؛ مسعود عموپور

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 41-53

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43748

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی، کمال­گرایی دانش‌آموزان و اهمال­کاری تحصیلی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان پسر سال ششم دوره ابتدایی ناحیه یک رشت (2218 نفر) در سال تحصیلی 1396-1397تشکیل دادند. از بین جامعه آماری، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 240 نفر با استفاده از نمونه­گیری ...  بیشتر

بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت

سیده مرسده عظیمی خطیبانی؛ مسعود عموپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 157-171

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوار فکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت انجام شد.روش: جامعه ی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ی دوم مقطع متوسطه ناحیه دو شهر رشت است که با توجه به آمار دریافتی از آموزش و پرورش شامل ۵۱۸۱ دانش آموز می باشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از ۳۶۰ ...  بیشتر

بررسی نقش الگوی گفت و شنود ، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت 

بهاره مرادی؛ سجاد زنگنه تبار؛ جواد جهان

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.252424

چکیده
  الگوهای ارتباطی والدین با کودکان می تواند شخصیت فرزندان را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد ویژگی های رفتاری مثبت یا منفی شود. چگونگی برخورد والدین، اثرات طولانی بر رفتار، عملکرد، انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارد.این پژوهش با عنوان «نقش الگوهای ارتباطی والدین در میزان خلاقیت هیجانی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان» ...  بیشتر

تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی

زینب خادملو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 128-141

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43704

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 524 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی بهشهر در سال تحصیلی 96–1395 بود. از میان مدارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کلاس پایه ...  بیشتر

تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی

زینب خادملو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 129-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43696

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 524 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی بهشهر در سال تحصیلی 96–1395 بود. از میان مدارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کلاس پایه ...  بیشتر