دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
میانجی‌گری نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست‌محیطی در سازمان‌های آموزش عالی

مرتضی کلیج؛ مریم تقوایی یزدی؛ مریم تقوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش میانجی نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست­محیطی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران، انجام شد. روش: پژوهش حاضر  از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضاء هیئت علمی، مدیران عالی، میانی و عملیاتی و مسئولین واحد­های اداری، آموزشی و ...  بیشتر

ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی

حمیرا محرابی؛ امیرحسین محمودی؛ علیرضا عراقیه

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.561297.1347

چکیده
  هدف: رهبری خلاق نقش مهمی در بهبود و ارتقای جایگاه سازمان و ایجاد مزیت رقابتی دارد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران و خبرگان رهبری خلاق در آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که طبق اصل ...  بیشتر

شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی

سید محمد تفرشی؛ حمداله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 100-115

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529063.1044

چکیده
  هدف: ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ شناسایی موانع و چالش‌های اجرای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) بود. جامعه بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی در رشته‌های برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد ...  بیشتر

تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته

جمشید عدالتیان شهریاری؛ فرزاد قاسم زاده؛ محمود محمدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 217-229

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.531766.1069

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی فرایند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی با رویکرد آمیخته انجام شد.روششناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان بین‌المللی‌شدن آموزش عالی دانشگاه پیام نور واحد بین‌الملل گرجستان بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با ...  بیشتر