دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلام

حدیث پرهیزکاری؛ غلامرضا طلیسچی؛ زینب طولابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000174.1403

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلاماست. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از روش کیفی تحلیل تم مبتنی بر نظریات خبرگان تحقیق(به روش هدفمند انتخاب شدند) به ارزیابی و شناسایی الگوهای محیطی مؤثر ...  بیشتر

اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز

میترا اژدری؛ زهرا افتخار صعادی؛ محمد رضا برنا؛ سحر صفرزاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.542065.1186

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد نسبت به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر اهواز بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه (دوم) شهر اهواز در سال تحصیلی 99-1398 بودند ...  بیشتر

رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی

مریم قادری شیخی آبادی؛ سیروس قنبری

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 15-25

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524381.0

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه ­رهبری تحول­آفرین با خلاقیت با میانجی­گری یادگیری سازمانی بود.روش شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش تمامی معلمان مدارس متوسطه شهر کرمانشاه به تعداد 5900 نفر و نمونه آماری تعداد 360 نفر بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل

آمنه سلیمان زاده؛ علی اصغر شجاعی؛ سیده زهرا حسینی درونکلا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 162-173

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242040

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل بود.روش: این پژوهش در حالت کلی از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع زمینه‌یابی بود و از سوی دیگر پژوهش حاضر را می‌توان نوعی پژوهش اکتشافی تلقی کرد. جامعۀ آماری مرحله کیفی ...  بیشتر

بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت

سیده مرسده عظیمی خطیبانی؛ مسعود عموپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 157-171

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوار فکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت انجام شد.روش: جامعه ی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ی دوم مقطع متوسطه ناحیه دو شهر رشت است که با توجه به آمار دریافتی از آموزش و پرورش شامل ۵۱۸۱ دانش آموز می باشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از ۳۶۰ ...  بیشتر