دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان

لیدا عزیزپور؛ حسن اسماعیل پور؛ سید عباس حیدری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 215-223

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242045

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان بود.روش:  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه های خرده فروشی در سطح کشور بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه

محمد پیری؛ علی هراتیان؛ سعید کیانپور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 214-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43702

چکیده
  هدف: ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مالی و پشتیبانی دانشگاه انجام شده است. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی بود. نمونه آماری این پژوهش را 419 دانشجوی دانشگاه ملایر تشکیل دادند که ...  بیشتر