دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

زینب الهی نژاد؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا چراغعلی؛ محمودرضا مستقیمی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 406-430

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.701106

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. جامعه آماری در این تحقیق دو قسمتداشت؛ در قسمت کیفی جامعه آماری مدیران و کارشناسان مسئولیت اجتماعیسازمان تامین اجتماعی بودند. در مرحله کیفی، از 11 نفر از ...  بیشتر

شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور)

علیرضا تجری؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ فریدون آزما

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 26-37

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244681

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی در معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور انجام گرفت.روش شناسی:این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیـۀ اساتید و معلمان  مقطع متوسطه اول بودند کـه بـه روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) انتخــاب شدند. ...  بیشتر

اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه

فرزانه سلطانقلی؛ محمدرضا اردلان؛ جمال عبدالملکی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 133-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524360.0

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی  در مدارس بود.روششناسی: روش مطالعه توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان قروه در سال 1399 به تعداد 339 نفر بودند که از این جامعه بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 181 نفر  با روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد

مهین نوری نوخندان؛ محمد کریمی؛ محمود قربانی؛ احمد زنده دل

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 174-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244795

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش انجام شد.روش شناسی: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیران و معاونان نواحی هفت‌گانه آموزش ‌و پرورش شهرمشهد و دربخش کمی کارکنان آموزش ‌و پرورش نواحی هفت‌گانه ...  بیشتر

تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش

مهسا میرزالو؛ زهره موسوی کاشی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 146-159

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43757

چکیده
  هدف: از پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش  بود. روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش شهر تهران بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه­گیری ...  بیشتر