دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان

صابر صالح نژاد بهرستاقی؛ سیده عصمت رسولی؛ لادن سلیمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 265-276

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972323.1358

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی-کاربردی؛ و از نظر دادههای اطلاعاتی، این پژوهش ترکیبی اکتشافی بود که ضمن عنایت به نظرات خبرگان تعلیم و تربیت، به بررسی ابعاد، مولفهها و شاخصهای متغییر های مورد نظر مبادرت ورزیده و با استفاده از روش ...  بیشتر