دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم

طاهره ندایی؛ سکینه حسنپور؛ ندا قصابی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242026

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم با استفاده از مدلSWOT  بود. روش‌شناسی: نوع پژوهش، توصیفی و جامعه آماری آن را کلیه­ بانوان بالای 15 سال شهر قم تشکیل می­دادند و حجم نمونه براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بود. روش نمونه­گیری تصادفی و از نوع طبقه‌ای بود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه ...  بیشتر