دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدکودک‌های ایران

ملوک طهماسبی؛ سید احمد احمدی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 172-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43759

چکیده
  هدف: مهدکودک محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها،‌ پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری (اجتماعی) گفتاری و رشد خلاقیت کودکان در سن پیش از دبستان. امروزه آموزش‌وپرورش پیش از دبستان، بیش از هر زمان دیگری از ضرورت و اهمیت و حساسیت برخوردار گشته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت ترکیبی بود، جامعه آماری این پژوهش شامل ...  بیشتر