دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران

آیت الله کریمی باغملک؛ فروغ ماهی گیر؛ سمیرا قیداری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43729

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب تهران بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیش­بینی است. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه‌ی زنان متأهل شهر تهران بود که از این میان، 150 نفر به صورت نمونه­گیری هدفمند-داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس ارزیابی رابطه ...  بیشتر