دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
رابطه هوش هیجانی، کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

صغری یوسفی دوگوری؛ مسعود عموپور

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 41-53

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43748

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی، کمال­گرایی دانش‌آموزان و اهمال­کاری تحصیلی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان پسر سال ششم دوره ابتدایی ناحیه یک رشت (2218 نفر) در سال تحصیلی 1396-1397تشکیل دادند. از بین جامعه آماری، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 240 نفر با استفاده از نمونه­گیری ...  بیشتر

بررسی رابطه خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوارفکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت

سیده مرسده عظیمی خطیبانی؛ مسعود عموپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 157-171

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی خلاقیت با باورهای وسواسی و نشخوار فکری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت انجام شد.روش: جامعه ی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ی دوم مقطع متوسطه ناحیه دو شهر رشت است که با توجه به آمار دریافتی از آموزش و پرورش شامل ۵۱۸۱ دانش آموز می باشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از ۳۶۰ ...  بیشتر