دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

منصوره چنگیزی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 99-110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ذهن آگاهی  بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودند روش نمونه گیری پژوهش حاضر خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 340 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی متغیر ...  بیشتر