دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

اسماعیل شبرنگی؛ قنبر امیرنژاد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43706

چکیده
  هدف: بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی درگروه ملی صنعتی فولاد ایران است. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، رئیسان و کارشناسان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بالغ بر 525 نفر تشکیل می دهد. با استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر

محمد حسن انصاری؛ قنبر امیرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 116-125

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43689

چکیده
  با توجه به این‌که توانمندی منابع انسانی در سازمان‌ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه‌های مهم سازمان‌هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر خوزستان ...  بیشتر