دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی

علی کنعانی پور؛ سعید غلامی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 102-115

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43688

چکیده
  با توجه به این نکته که شرکت‌هایی که قابلیت‌های بازاریابی قوی‌تر و تشخیص صحیح نیازهای مشتری را دارد می‌تواند قابلیت‌های بازاریابی را بهبود بخشد، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی در شرکت شهرک‌های صنعتی اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر از ...  بیشتر