دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان

Mansureh Azam Azadeh1؛ مریم رجب زاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396

https://doi.org/10.22034/ijes.2018.43719

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

منصوره اعظم آزاده؛ مریم رجب زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43681

چکیده
  فرایند توسعه اجتماعی ، جوامع در حال گذار ، از جمله ایران را دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین و گسترده ای ساخته و ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون آن ، تغییرات اجتماعی متعددی را برای این جوامع و خانواد هها در پی آورده است. پیشی گرفتن زنان نسبت به مردان در سطوح تحصیلی در جامعه در دهه های اخیر یکی از این تغیرات است. مقاله حاضر با بهر ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان در نحوة مدیریت تعارض در زندگی زناشویی

Mansureh Azam Azadeh1؛ مریم رجب زاده

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43674

چکیده
  فرایند توسعة اجتماعی، جوامع در حال گذار، از جمله ایران را دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین و گستردهای ساخته و ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون آن، تغییرات اجتماعی متعددی را برای این جوامع و خانوادهها در پی آورده است. پیشی گرفتن زنان نسبت به مردان در سطوح تحصیلی در جامعه در دهههای اخیر یکی از این تغیرات است. مقالة حاضر با بهرهگیری ...  بیشتر