دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسانه درک معنای دوستی (نمونه موردی دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر مشهد)

مجید دانایی؛ سیمین فروغ زاده؛ حسین بهروان؛ سیمین فروغ زاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 71-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43670

چکیده
    چکیده   در این پژوهش، معنای دوست دختر در بین پسران دبیرستانی شهر مشهد با استفاده از رویکرد معناکاوی و تفسیرگرایی بررسی شده است. داده‌های کیفی این پژوهش با استفاده از مصاحبۀ عمیق، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، با معیار اشباع نظری با ۸ تن از مشارکت‌کنندگانی که تجربه دوستی با جنس مخالف داشتند، به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر