دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران

سمیه تفقدی زارع؛ محمد صادقی؛ علیرضا مظلوم رهنی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 278-288

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.255147

چکیده
  از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می‌گذارد و سطح معاش را به پایین­ترین حد خود می­کشاند که سبب می­شود دولت­ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین ...  بیشتر