دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

ملیحه حسینی ابریشمی؛ زهرا هاشمی؛ عباس عبداللهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555030.1313

چکیده
  هدف: تاب‌آوری تحصیلی نقش مهمی در سایر عملکردهای تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی با نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان بود.روش‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بودند. ...  بیشتر