دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران

محمد زارعان دولت ابادی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 190-202

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.537726.1147

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران انجام شد.روش ‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه پژوهش خبرگان آموزش‌وپرورش ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری 28 نفر برآورد که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر