دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

حیدر ابراهیمی؛ سید یعقوب موسوی؛ مصطفی ازکیا

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534752.1122

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای چالش‌های اقتصادی- اجتماعی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان خصوصی‌سازی، بازاریابی استراتژیک و آموزشی آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 11 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر