دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

الهام محبی اطاقوی؛ امیر حسین محمد داوودی؛ غلامرضا شریفی راد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534701.1121

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه این پژوهش مدیران مدارس استان قم در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد آنها 944 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر برآورد که با توجه به ریزش‌های ...  بیشتر