دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی ایران

مرسا آذر؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 52-62

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532727.1084

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌‌‌های کشور بود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری شامل مدیران میانی دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران در سال تحصیلی 99-1398 بود. روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای بود. پژوهشگر با تحلیل منابع معتبر علمی با محوریت مربی‌گری ...  بیشتر