دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد

افسانه پیر مغان؛ رضوان حسین قلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 116-129

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532315.1078

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد بر اساس دیدگاه شاین بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا  قوم‌نگاری با رویکرد کیفی بود. نمونه موردمطالعه را 15 نفر از مدیران، معاونان، معلمان و دانش­آموزان در دو مدرسه ابتدایی  دخترانه و پسرانه در شهر مشهد در سال تحصیلی ...  بیشتر