دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

سپیده پرسش؛ علیرضا قاسمیزاد؛ پری مشایخ

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 254-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532033.1072

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران در پایگاه‌های اطلاعات علمی بین سال‌های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک‌های ...  بیشتر