دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت)

حوریه جهانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ رضا طهماسبی؛ حسین خنیفر؛ محمد ابویی اردکان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 57-71

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529218.1047

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم سوگیری­های تصمیم‌گیری مشاوران سازمانی مبتنی بر رویکرد علوم شناختی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش کیفی  بود. جامعه آماری پژوهش، مشاوران سازمانی یک شهرک صنعتی واقع در استان تهران در سال 1399 بودند. حجم نمونه 10 نفر به دلیل اشباع نظری و از طریق نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر