دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های موثر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی

غلامرضا نصیری؛ پرویز سعیدی؛ سامره شجاعی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526446.1016

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری تفسیری مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره شرکت‌های زایشی دانشگاهی و خبرگان در این زمینه بودند که تعداد 30 نفر از آنان طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور

نجیب زنگی؛ محمود رضا مستقیمی؛ سامره شجاعی؛ فریدون آزما

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 256-277

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.254101

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در بخش دولتی می باشد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و رویکرد کاربردی دارد و روش تحقیق آمیخته است و برای شناسایی شاخص های نگرش کارآفرینانه از الگوی تحلیل محتوا (کیفی) استفاده شد، و روابط بین متغییرهای تحقیق و ارزش آنرا از روش معادلات ساختاری بدست آمد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان ...  بیشتر