دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های موثر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی

غلامرضا نصیری؛ پرویز سعیدی؛ سامره شجاعی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526446.1016

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری تفسیری مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره شرکت‌های زایشی دانشگاهی و خبرگان در این زمینه بودند که تعداد 30 نفر از آنان طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر