دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
ارائه مدل برنامه‌درسی محیط کار با رویکرد آینده‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

نرگس ابوطالبی؛ سعید صفاریان همدانی؛ مریم تقوایی یزدی؛ طیبه تجری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 296-310

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.708216

چکیده
  هدف: داشتن رویکرد آینده‌پژوهی در طراحی برنامه‌درسی می‌تواند برای آموزش عالی مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل برنامه‌درسی محیط کار با رویکرد آینده‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه پژوهش حاضر همه مدیران، اساتید ...  بیشتر

تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل

میثم رضی دون چالی؛ مریم تقوایی یزدی؛ سید رضا یوسفی سعید آبادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 241-254

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242054

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل بود.روش شناسی: این تحقیق کاربردی– توسعه­ای، روش گردآوری داده­ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1397 - 1396 به ...  بیشتر

ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش

زینت هادیان؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث خطیر پاشا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 56-67

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242031

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان مازندران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران متخصص(شامل روسا، معاونین، کارشناسان و کارشناسان مسئول) اداره ی کل آموزش و پرورش استان مازندران بود  و براساس ...  بیشتر