دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی

سید فرید میرنظامی؛ بهروز قاسمی؛ احمد ودادی؛ منصوره علیقلی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.243389

چکیده
   هدف: این مقاله با هدف شناسایی شاخص‌های رقابت‌پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور انجام گرفت.روش شناسی: این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه‌گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی-مقطعی بود. جامعه آماری ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی)

مهرداد بنداری؛ سهیل سرمد سعیدی؛ بهروز قاسمی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 138-151

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242038

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید انجام شد. روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ‌- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی  دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی بودند. در این پژوهش از بین دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی به ...  بیشتر