دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی

مریم هزاوه؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.707653

چکیده
  هدف: سازمان‌های امروزی با توجه به سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش می‌توانند جایگاه خود را در میان سایر سازمان‌ها بهبود بخشند و مزیت رقابتی کسب نمایند. در نتیجه، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی بود.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ...  بیشتر

شناسایی متغیرهای هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی

پگاه عاشقی؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 352-361

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.707651

چکیده
  هدف: یکی از عوامل موثر در وضعیت مدارس، عملکرد مدیران آن به‌ویژه در دوره ابتدایی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی متغیرهای هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و کیفی از نوع توصیفی- توسعه‌ای بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ابتدایی و متخصصان دانشگاهی ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری

نرگس شریعتمداری؛ علاالدین اعتماد اهری؛ اصغر شریفی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526877.1022

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل رهبری عدالت‌محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بود.روش شناسی‌: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 1419 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 302 نفر محاسبه شد ...  بیشتر

ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای

سکینه رضائی سیروس؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 92-102

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242034

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه ای انجام شد.روش: روش پژوهش  ازنظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده (کمی) بود. جامعۀ آماری، مدیران شهرداری شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 315 نفر انتخاب ...  بیشتر