داوران

  نام و نام خانوادگی   محل خدمت   پست الکترونیکی
  خانم دکتر منصوره اعظم آزاده   دانشگاه الزهرا   maazadeh@yahoo.com
  اقای دکتر جعفر جوادی   دانشگاه شهید رجایی  
  آقای دکتر محمد حسنی   پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش   Mhassani101@gmail.com
  اقای دکتر حسین دهقان   انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران   hosseindehghan@yahoo.com
  خانم دکتر هما زنجانی زاده اعزازی   دانشگاه فردوسی مشهد   homa009@yahoo.com
  آقای دکتر علی اصغر سعیدی   دانشگاه تهران   saeidi@ut.ac.ir
  اقای دکتر علیرضا شریفی یزدی   پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش   rezasharifi10@gmail.com
  آقای دکتر محمود شهابی   دانشگاه علامه طباطبایی   mshahabi88@gmail.com
  آقای دکتر داور شیخاوندی   سازمان تحقیقات برنامه علمی و آموزشی وایسته به وزارت علوم و آموزش عالی   d-shdeikhavndi@yahoo.com
  آقای دکتر مقصود فراستخواه   دانشگاه شهید بهشتی   m_farasatkhah@yahoo.com
  آقای دکتراحمد فیروز ابادی   دانشگاه تهران   Ahmad.firouzabadi@gmail.com
  خانم دکتر افسانه کمالی   دانشگاه الزهرا   afsane_kamali@yahoo.com
  اقای دکتر سید کمال الدین موسوی   دانشگاه شاهد   Okna8062@yahoo.com
  خانم دکتر مرضه موسوی   دانشگاه الزهرا   moosavimar@gmail.com
  آقای دکتر سیدضیاء هاشمی   دانشگاه تهران   zhashemi@ut.ac.ir