دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آبان 1399 (14) 
شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی

صفحه 43-55

10.22034/ijes.2021.242030

زینب اباذری؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی


ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق

صفحه 204-214

10.22034/ijes.2021.242044

آرزو وظیفه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی