دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1398 (12) 
16. طراحی مدل شاخص‌های شایستگی مدیران بازار سرمایه

صفحه 180-197

محمد امین امینی هرندی؛ محمد مهدی رشیدی