دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1398 (12)