دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1398 (12) 
6. عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی

صفحه 54-65

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ آرزو دلفان بیرانوند