دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1397 (11) 
6. عوامل پیش‌بینی کننده رجعت به بی‌سوادی درسوادآموختگان دوره سوادآموزی

صفحه 65-78

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ آرزو دلفان بیرانوند