دوره و شماره: دوره 9، شماره 9، پاییز و زمستان 1397 (9) 
3. بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان

صفحه 111-120

صادق کثیر؛ سمیه عقیلی راد؛ مصطفی حسینی مهر؛ محمدعلی شرهانی؛ سمیه عقیلی راد؛ محمدعلی شرهانی


8. بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 189-200

احمد ترابی؛ لیلا رضوی؛ مریم باقری پناه؛ مریم زارعی نژاد؛ متین گل افروز؛ فاطمه احسانپور