دوره و شماره: دوره 9، شماره 9، مهر 1397 (9) 

مقاله پژوهشی

مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی

صفحه 97-106

10.22034/ijes.2021.133434.0

مهدی امیر احمدی آهنگ؛ راضیه کرامتی؛ فرهاد تنهای رشوانلو


بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان

صفحه 111-120

صادق کثیر؛ سمیه عقیلی راد؛ مصطفی حسینی مهر؛ محمدعلی شرهانی؛ سمیه عقیلی راد؛ محمدعلی شرهانی


بررسی رابطه‌ی رغبت‌های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 189-200

احمد ترابی؛ لیلا رضوی؛ مریم باقری پناه؛ مریم زارعی نژاد؛ متین گل افروز؛ فاطمه احسانپور